ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

 ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

โดยปกติค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 200,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมทั้งสองตา รวมค่าเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพิเศษ ค่าห้องพัก 1 คืนในโรงพยาบาล และ ค่ายาในวันผ่าตัด

 

 

หมายเหตุ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพราะค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นในกรณีที่อาจมีความพิเศษแตกต่างกัน เช่น ต้องใช้เลนส์แก้สายตาเอียง หรือต้องดมยาสลบเพื่อทำการผ่าตัดCopyright © 2010 All Rights Reserved.