ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) Keys For Success
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Keys For Success article

Keys for Success

With new generations of multifocal IOLs becoming available, we will be able to offer even better reading ability and better quality of vision altogether. We will tailor a recommendation according to patients’ lifestyles and give them the information they need to make the best choice for themselves.

Unmet expectations are a problem for a number of reasons.
You can't change the direction of the wind, but you can adjust your sails to always reach your destination.

If opportunity doesn't knock, build a door. Somewhere, something incredible is waiting to be known.
You only live once, but if you do it right, once is enough.


Patients Personality and Ocular Health

It is essential that patients have realistic expectations of their postoperative vision. This is dependent partly on the general and ocular health, but is also related to the individual’s personality.

Assessing the personality type can be one of the most important aspects of this process. Poor candidates would be patients who are overly perfectionists or have a negative, “glass-half-empty” personality.  The patient who always like to look on the optimistic side of life will be realistic enough to know that life is a complex matter. We will ask patients to self-identify where they fall in a range from easygoing to perfectionist.


Maximizing efficiency of the refractive outcomes

• Matching the best technology to the patient:  multi-focal, accommodating, and accommodative bifocal IOLs
• Complications avoidance
• Astigmatism control/LRIs
• Highly accurate biometry
• Maximizing efficiency and outcomes in surgery
• Using new technology & techniques and planing for the futureCustomizing Lens Choice to Lifestyle

The first step in determining the best IOL selection for a given patient is understanding the patient’s lifestyle needs and visual demands. We use a questionnaire based on a combination of lifestyle history to assess and prioritize what is important to the patient. Questions will include for example, patient’s occupation (current or former); how often he uses a computer, reads or does handiwork; and whether he participates in sports or needs to drive at night. Those questions help us understand the range of vision these patients use in their daily lives and, therefore, which technologies would be most suitable for them.

    
Managing Expectations


Generally speaking, the patient’s preoperative expectations play a critical role in their postoperative satisfaction levels. Vision correction surgery today is very much driven by the patient’s needs and preferences.

“As a clinician, I tend to be most interested in improving my surgical outcomes, but controlling patient expectations may be more effective in terms of maximizing patients’ satisfaction than actually improving their postoperative outcome.” Says Dr. Somchai.

We will try our best to provide thorough, detailed information for patients about their medical condition, the phacoemulsification procedure, possible risks and complications, and the pros and cons of various lens options available. We also listen to what patients really want and expect from surgery, then doing our best to ensure those expectations are realistic. This is critical to success with all the special lens options.

To expect perfection at all distances and in all situations is not realistic! 
Infuse your life with action. Don't wait for it to happen.
Make it happen. Make your own future. Make your own hope. Make your own love.
And whatever your beliefs, honor your creator, not by passively waiting for grace to come down from upon high,
but by doing what you can to make grace happen... yourself, right now, right down here on Earth.


Even though many of our patients end up not wearing glasses at all, we want their expectation to be that they will still need glasses for some activities. We emphasize that our goal is to reduce their dependence on glasses and we ask them to identify the visual tasks for which glasses would be least onerous. Patients should realize the need for finding the "sweet spot" with any lens technology and possible adjustments in their personal life, such as adjusting their lighting situations and the location of their computers.  Fortunately, these symptoms, including halos, typically do not affect most of the activities.


 

 Whether  you  want   to free yourself  from  dependence on glasses  for any  reasons
        you  can   start  to  imag ine  that  what  life  would  be  like  without  glasses. 

Many people are taking a more serious look at refractive surgery because of its continued success, the availability of long term results and its improved accuracy.

People view this as an investment in themselves and their futures.


Whether you want to attempt to free yourself from dependence on glasses or contact lenses for reasons of occupation, recreation, social opportunities, or improved activities of daily living, refractive surgery can be helpful and provide you a
" NEW VIEW OF THE WORLD " .Pattaya supersight
 


 

 

 

 

 
Technology of Lens Implants

Technology of lens implants article
Wave of the Future article
Femto Cataract: Do We Really Need This? article
Trifocal Family article
The AKKOMMODATIVE 1CU article
The Tecnis Symfony Monofocal IOL article
AcrySof SA60D1(+3); ReSTOR Apodized Diffractive IOL article
IOLMaster article
OPTEC 6500 article