ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) SuperSight Surgery Information
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


What is SuperSight Surgery? article

 

An ideal procedure for patients over 50, SuperSight  Surgery® will rejuvenate your eyesight, as an investment in yourself for the future.

 

      But all vision correction surgery providers are not created equal.            

    Tel. 087-5818282 (direct line) : PATTAYA, Thailand

 Your eyes Deserve the Best!

  SuperSight Surgery is the safe and most successful procedure performed today. By employing leading-edge lens implant technology and the latest medical equipment, backed by highly experience ophthalmologist, you can rest assured that you will receive the most effective and accurate treatment.

If you already have cataracts starting to form, RLE may make a lot of sense. For presbyopic patient, SuperSight Surgery may be a better alternative for those who wish to eliminate their dependence on traditional or progressive bifocals and those who may be showing signs (even without symptoms) of developing cataracts.

Some people view this as an investment in themselves and their future. Some people might be willing to pay more for how the world sees them than for how they see the world but many people come to view the SuperSight Surgery as "life enabling," because it is through improved vision that patients gain a greater sense of control, confidence, and independence in the world.

Those emotional benefits translate into being able to experience life more fully—perhaps so much so as to be willing to try a great adventure.


Exciting new technology for people who dream either about life without glasses, bifocals or experienced when they were young. 
The age is no longer limitation for clear vision anymore. 

   

Consistency is not a coincidence.

After countless pairs of eyes being treated worldwide, there isn't much we don't know about rejuvenation of the eyesight.

Whether you want to free yourself from dependence on glasses for any reasons, you can start to imagine that what life would be like without glasses.                

Freedom from glasses, Contacts, Bifocals & Readers.

The freedom at last .....

Experience the Freedom of Vision at All Distances.       

                         

   If you would need spectacles to see up close and begin to notice your distance vision is now not quite as good as it once was, these will be some very interesting news.

 Each year, more and more people are choosing to have their vision correction surgery corrected by SuperSight Surgery.

  

Why ?   Simply, we off better vision at better value.


Surgery by providing an affordable uncompromising treatment experience one patient at a time using the latest technology
and highly experienced and dedicated physicians.


Better Quality of Life
Lifestyle Benefits

 

People view this as an investment in themselves and their future.Individuals consider the option of refractive surgery for a variety of (very personal) reasons, which will be more freely to pursue their hobbies, sports activities or career options. SuperSight Surgery may even reduce the anxiety produced by simple tasks, like watching their steps while walking down stairs with multifocal glasses.

 For those who spend a considerable amount of time on the road, being less dependent on glasses or contact lenses promises numerous advantages, from safety to convenience. Many people concern about the safety of their children or clients if they would lose their glasses while working or trying to escape from a burning building, for example.

 From weekend warrior to professional athlete, many wish to reduce their need for contact lenses or glasses for safety or performance reasons. With this SuperSight Surgery you can read your golf scorecard with your near vision, focus on the ball on the tee with your intermediate vision and then using your distance vision watch it gently arcing onto the green.

   
When people have had SuperSight Surgery, the words of mouth to describe transformation to their friends and family  are short but telling.

Best decision I ever made ! 

No pain - LOTS OF GAIN!  

A whole different world, bright and new!

It is a miracle to wake up and see. 

Best money I've ever spent.

Very simple procedure with wonderful results! Why didn't I do this sooner?

It's a miracle!

This was the best thing I've ever done.  I don't know why I waited as long as I did.

I am very happy.

SuperSight  has changed my life. 

It's been a year since my last SuperSight procedure. I love it and wish I had done it sooner.

SuperSight Surgery is absolutely amazing! 

My life has dramatically changed... I see a new beautiful world!

 

     What is SuperSight Surgery?  

SuperSight Surgery is an ideal procedure for presbyopic people who are over 50 and sick of wearing reading or bifocal glasses.

SuperSight surgery procedure, by which the failing natural lenses in the eyes, which now optically inefficient, were replaced by soft, well-flexible or multifocal intra-ocular lenses that can be made to focus for reading as well as being able to see distances, just as in natural younger vision.

Consequently, your vision after the procedure will be stable and unlikely to change over time.

You will have the ability to perform your normal activities without need of glasses or contact lenses; this can be an important turning back of the clock, visually.

SuperSight Surgery represents the latest development in artificial lenses, which can provide patients with a better quality of life.

The lenses are designed to give most patients the ability to perform their normal activities without the need of glasses or contact lenses.
Unlike traditional artificial lenses, distance and near can be seen in focus without spectacles. 


        

 

Dr. Somchai is one of the finest eye surgeons in the country that are experienced and qualified in the use of this special lens for SuperSight Surgery.

SuperSight Surgery offers a better solution. The surgical procedure used is identical to the proven safe and effective procedure used for cataract surgery. 

 Unlike procedures that focus only on changing the shape of the cornea, SuperSight Surgery works on the lens inside the eye.

In addition, cataract surgery is unnecessary later in life.

The cost of SuperSight Surgery is higher when compare to other refractive procedures like LASIK or CK, however, is the fact that none of which have been proven effective for the types of vision conditions that SuperSight Surgery corrects. 

 

You can meet your satisfaction!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SuperSight Surgery Information